Uzupełnienie zachowku – czyli kiedy spadkobiercy mogą żądać jego zapłaty?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego uprawnionym do zachowku może być nie tylko osoba, która została pominięta w testamencie, ale również ta, która po śmierci stała się spadkobiercą i dziedziczyła część spadku.  Taka sytuacja może wystąpić przede wszystkim, gdy: Przykładowo: Spadkodawca miał dwóch spadkobierców: syna i żonę. Żonie w testamencie zapisał 7/8 spadku, z kolei na […]

Kiedy się przedawnia zachowek?

Na skierowanie sprawy na drogę sądową jest 5 lat – liczone albo od otwarcia testamentu – jeżeli zobowiązani do zapłaty zachowku są spadkobiercy testamentowi, albo od śmierci spadkobiercy – jeżeli dochodzimy zachowku od osób, które otrzymały od zmarłego darowiznę jeszcze za jego życia. Po tym terminie roszczenie o zachowek ulegnie przedawnieniu, co w praktyce oznacza, […]

Jak dochodzić zachowku?

W pierwszej kolejności trzeba należycie wyliczyć przypadający zachowek i wezwać osobę lub osoby zobowiązane do jego zapłaty. Jeżeli nie dojdzie do rozwiązania sprawy na drodze polubownej ugody, to niezbędne będzie skierowanie sprawy do sądu. Należy wnieść pozew o zapłatę zachowku, wskazując w nim samodzielnie wyliczoną kwotę zachowku oraz podstawy jego zasądzenia. Jeżeli w testamencie doszło do […]

Kiedy zachowek się nie należy?

Zachowek nie będzie się należał przede wszystkim w przypadku, w którym doszło do skutecznego wydziedziczenia spadkobiercy w testamencie. Wydziedziczenie oznacza pozbawienie praw do zachowku właśnie. Nie może być ono dokonane dowolnie, ale muszą zostać spełnione ustawowo określone przesłanki. Na przykład jeżeli spadkobierca popełnił przestępstwo na szkodę spadkodawcy, jeżeli nie kontaktował się z nim, albo niewłaściwie się zachowywał. […]

Kto jest zobowiązany do zapłaty zachowku?

Do zapłaty zachowku są zobowiązane osoby, które otrzymały jakikolwiek majątek od zmarłego spadkodawcy. Nie tylko na podstawie pozostawionego przez niego testamentu, ale również uczynionych jeszcze za życia darowizn. Nie ma przy tym znaczenia czy osoby te same należą do kręgu spadkobierców ustawowych czy też nie. Jeżeli same są uprawnione do zachowku, to ich odpowiedzialność jest […]

Kto jest uprawniony do zachowku?

Uprawnieni do otrzymania zachowku są wyłącznie członkowie najbliższej rodziny zmarłego. Ustawodawca zalicza do nich: wstępnych (rodzice i dziadkowie), zstępnychi (dzieci i wnuki) oraz małżonka zmarłego. Zachowek nie należy się wszystkim, ale wyłącznie tym spośród nich, którzy faktycznie dziedziczyliby po zmarłym na zasadach ustawowych. Najczęściej chodzi o dzieci i małżonka. Rodzice i dziadkowie wchodzą do dziedziczą […]

Jak się liczy zachowek?

Niezbędnym do obliczenia zachowku elementem jest ustalenie wysokości teoretycznego udziału spadkowego, jaki przypadałby spadkobiercy, w oparciu o zasady ogólne, określone w kodeksie cywilnym. Przykładowo – jeżeli zmarły pozostawił dwójkę dzieci, to zgodnie z kodeksem cywilnym dziedziczą one w częściach równych, co oznacza, że wartość udziału spadkowego każdego z dzieci wynosi 50% spadku. Ponieważ zachowek stanowi […]

Ile wynosi zachowek?

Zachowek co do zasady wynosi połowę udziału, jaki przypadałby osobie uprawnionej, gdyby zmarły nie pozostawił testamentu lecz doszło do normalnego dziedziczenia na zasadach ustawowych. W celu obliczenia należnego zachowku należy ustalić dwie kwestie: wartość majątku spadkowego oraz wysokość udziałów spadkowych przysługujących uprawnionym na mocy ustawy. Wartość majątku spadkowego ustala się poprzez zsumowanie wartości pozostawionego przez zmarłego […]

Co to jest zachowek?

Zachowek w dużym uproszczeniu jest to określona część spadku, która należy się najbliższym krewnym zmarłego spadkodawcy, niezależnie od jego woli i decyzji wyrażonych w testamencie. Na mocy prawa do zachowku, osoby uprawnione, jeżeli nie otrzymały należnego zachowku w drodze dziedziczenia, mogą domagać się od osób, które otrzymały jakikolwiek majątek od zmarłego, zapłaty określonej kwoty potrzebnej […]