Roszczenie o zachowek a przekazanie gospodarstwa rolnego

W przypadku gospodarstw rolnych, często spotykaną praktyką jest przekazywanie przez rodzica (jeszcze za jego życia) gospodarstwa rolnego jednemu ze swoich dzieci. Zazwyczaj wraz z gospodarstwem rolnym przekazywany jest cały majątek (tzn. dom, maszyny, pojazdy, ziemia, budynki gospodarcze oraz zwierzęta). W takiej sytuacji, w razie śmierci spadkodawcy, jego spadkobiercy nie mają praktycznie nic do podziału.  Czy […]

Czy roszczenie o zachowek przechodzi na spadkobierców uprawnionego?

Po śmierci uprawnionego, niezaspokojone roszczenie o zachowek, przechodzi na jego spadkobierców, ale tylko wtedy gdy spadkobiercy uprawnionego również byliby w kręgu osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy. Oznacza to, że roszczenie o zapłatę zachowku jest co do zasady dziedziczne, ale krąg osób, które może je odziedziczyć, jest dość wąski. Nadto należy pamiętać, że bycie […]

Zapłata zachowku a konieczność zmniejszenia zapisów i poleceń.

Roszczenie o zachowek jest uprzywilejowane w stosunku do roszczeń wynikających z zapisów zwykłych i poleceń. Oznacza to, że spadkobierca, który byłby zobowiązany do zapłaty zachowku, może żądać stosowanego zmniejszenia obciążających go roszczeń, które wynikają z zapisów zwykłych i poleceń. Jeśli chodzi o sposób zmniejszania wartości zapisów zwykłych i poleceń, to należy w pierwszej kolejności sprawdzić […]

Kiedy powstaje roszczenie o zachowek?

Z dniem otwarcia spadku (tj. z dniem śmierci spadkodawcy) osoby wskazane w testamencie stają się spadkobiercami. Co do zasady od tego też dnia osobom uprawnionym do zachowku przysługuje roszczenie o jego zapłatę.  Jako że roszczenie o zachowek jest roszczeniem pieniężnym, uprawniony musi ustalić wartość substratu zachowku, a następnie obliczyć, jaka część tej wartości będzie mu […]