Ile wynosi wynagrodzenie kancelarii za sprawę o zachowek?

Wynagrodzenie kancelarii za sprawę o zachowek najczęściej jest ustalane indywidualnie z klientem i uzależnione jest od wartości roszczenia, jak również od trudności sprawy.  Wynagrodzenie kancelarii będzie się inaczej kształtowało w przypadku, gdy jedynym majątkiem zmarłego było mieszkanie, a inaczej gdy zmarły posiadał kilka nieruchomości rozsianych po różnych częściach kraju, gospodarstwo rolne i mały zakład produkcyjny, […]

Ile kosztuje sprawa o zachowek?

Roszczenie o zachowek jest roszczeniem pieniężnym, a zatem opłata od pozwu o zachowek wynosi 5% kwoty dochodzonego roszczenia. Oznacza to, że jeśli uprawniony dochodzi zapłaty 100.000 zł, to wówczas opłata od pozwu wyniesie 5%, czyli 5.000 zł. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy sądu opublikowany na jego stronie internetowej, a następnie załącza się do […]

Roszczenie o zachowek a przekazanie gospodarstwa rolnego

W przypadku gospodarstw rolnych, często spotykaną praktyką jest przekazywanie przez rodzica (jeszcze za jego życia) gospodarstwa rolnego jednemu ze swoich dzieci. Zazwyczaj wraz z gospodarstwem rolnym przekazywany jest cały majątek (tzn. dom, maszyny, pojazdy, ziemia, budynki gospodarcze oraz zwierzęta). W takiej sytuacji, w razie śmierci spadkodawcy, jego spadkobiercy nie mają praktycznie nic do podziału.  Czy […]

Czy roszczenie o zachowek przechodzi na spadkobierców uprawnionego?

Po śmierci uprawnionego, niezaspokojone roszczenie o zachowek, przechodzi na jego spadkobierców, ale tylko wtedy gdy spadkobiercy uprawnionego również byliby w kręgu osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy. Oznacza to, że roszczenie o zapłatę zachowku jest co do zasady dziedziczne, ale krąg osób, które może je odziedziczyć, jest dość wąski. Nadto należy pamiętać, że bycie […]

Zapłata zachowku a konieczność zmniejszenia zapisów i poleceń.

Roszczenie o zachowek jest uprzywilejowane w stosunku do roszczeń wynikających z zapisów zwykłych i poleceń. Oznacza to, że spadkobierca, który byłby zobowiązany do zapłaty zachowku, może żądać stosowanego zmniejszenia obciążających go roszczeń, które wynikają z zapisów zwykłych i poleceń. Jeśli chodzi o sposób zmniejszania wartości zapisów zwykłych i poleceń, to należy w pierwszej kolejności sprawdzić […]

Co to jest substrat zachowku i jak go obliczyć?

Substrat zachowku to wartość majątku spadkowego, na podstawie którego można obliczyć wysokość przysługującego zachowku. Substrat zachowku zazwyczaj prezentuje dużo wyższą wartość aniżeli sam spadek, dlatego też w interesie uprawnionego jest dokładne określenie tej wartości.  Obliczenie substratu zachowku polega na tym, że do czystej wartości spadku dodaje się wartość dokonanych przez spadkodawcę darowizn oraz zapisów windykacyjnych.  […]

Kiedy powstaje roszczenie o zachowek?

Z dniem otwarcia spadku (tj. z dniem śmierci spadkodawcy) osoby wskazane w testamencie stają się spadkobiercami. Co do zasady od tego też dnia osobom uprawnionym do zachowku przysługuje roszczenie o jego zapłatę.  Jako że roszczenie o zachowek jest roszczeniem pieniężnym, uprawniony musi ustalić wartość substratu zachowku, a następnie obliczyć, jaka część tej wartości będzie mu […]

Od kogo mam dochodzić zachowku (tzw. zachówku)?

Zachowek (tzw. zachówek) to instytucja prawa cywilnego, która ma na celu ochronę najbliższej rodziny zmarłego (dzieci, małżonka, rodziców) przed pozbawieniem ich majątku, który często jest wynikiem pracy nie tylko spadkodawcy, ale całej rodziny. W zależności od okoliczności zachowku (tzw. zachówku) będzie można dochodzić od spadkobierców; osób, na których rzecz dokonano zapisów, bądź też obdarowanych. Zobowiązani […]

Kiedy prawo do zachowku nie przysługuje?

Kodeks cywilny przewiduje kilka sytuacji, w których uprawnionemu nie będzie przysługiwało prawo do zachowku. Po pierwsze, prawo do zachowku nie przysługuje małżonkowi, co do którego spadkodawca wniósł pozew o rozwód lub separację z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. W takiej sytuacji małżonek może zostać wyłączony od dziedziczenia, a w konsekwencji stracić również prawo […]

Uzupełnienie zachowku – czyli kiedy spadkobiercy mogą żądać jego zapłaty?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego uprawnionym do zachowku może być nie tylko osoba, która została pominięta w testamencie, ale również ta, która po śmierci stała się spadkobiercą i dziedziczyła część spadku.  Taka sytuacja może wystąpić przede wszystkim, gdy: Przykładowo: Spadkodawca miał dwóch spadkobierców: syna i żonę. Żonie w testamencie zapisał 7/8 spadku, z kolei na […]